Witamy na stronie Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach

Na Naszej stronie znajdą Państwo Wzory dokumentów, wnioski, którymi posługujemy się w naszej firmie oraz cennik. Mamy nadzieję, że dokumenty te ułatwią Państwu współprace z Nami.

Zapraszamy.
OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu. 20.09.2019r (piątek)
w msc. Kranów od nr 57 do 75 (od obwodnicy w kierunku Słopca) w godz. od 8oo do 13oo
mogą nastąpić przerwy w dostawie wody spowodowane przebudową sieci wodociągowej.OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1152 ze zm.) ze względu na występującą bezdeszczową pogodę oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza i duże pobory wody zarządza się co następuje:
1. Wprowadza się ZAKAZ podlewania wodą z sieci wodociągowej trawników, sadów, ogródków, oraz napełniania basenów, oczek wodnych
na terenie Miasta i Gminy Daleszyce do odwołania.
2. ZAKAZ, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
3. Osoby nieprzestrzegające wyżej wymienionego ZAKAZU będą pociągani do odpowiedzialności karno – administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
4. Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.
 
BARDZO PROSIMY O OSZCZĘDZANIE WODY!
 

ZAKAZ OBOWIĄZUJE OD DNIA 14.06.2019R DO ODWOŁANIA


Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu. 17.06.2019r (poniedziałek)
w msc. Suków, Suków Papiernia w godz. od 7oo do 20oo
mogą nastąpić przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci energetycznej prowadzonymi przez PGE .
Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu.
14.06.2019r (piątek) w godz. od 7oo do 15oo
i 17.06.2019 (poniedziałek)w godz. od 7oo do 20oo
w msc. Mójcza i ul. Chabrowa mogą nastąpić przerwy w dostawie wody spowodowane modernizacją na sieci energetycznej prace prowadzone przez PGE.


Zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o. o. informuje, że od dnia 24.05.2018r. do dnia 31.12.2018r. będą obowiązywać następujące ceny i opłaty za pobraną wodę i odprowadzane ścieki:
Grupa I. – zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków od ludności i jednostek budżetowych, gospodarstwa domowe, cele socjalne, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych :
3,44 zł ( w tym VAT) – woda za 1 m3
4,64 zł (w tym VAT) – ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60zł (w tym VAT)
Grupa II.- zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków od przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, przemysłu rolno-spożywczego i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, handlową, usługową, pozostałych jednostek budżetowych oraz podmiotów gospodarczych nie wymienionych w Grupie I;
3,75zł ( w tym VAT) – woda za 1 m3
9,45 zł ( w tym VAT) – ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60zł (w tym VAT)

Powyższe ceny i opłaty wynikają z taryf zatwierdzonych przez Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzją KR.RET.070.212.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Daleszyce oraz z Uchwały nr XLV/49/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 maja 2018r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.
Informacja o dofinansowaniu zadania: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Daleszycach w celu prawidłowego funkcjonowania systemu wodno – ściekowego” na kwotę 261 535,00 zł - ze środków WFOŚiGW w Kielcach


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------