Witamy na stronie Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach

Na Naszej stronie znajdą Państwo Wzory dokumentów, wnioski, którymi posługujemy się w naszej firmie oraz cennik. Mamy nadzieję, że dokumenty te ułatwią Państwu współprace z Nami.

Zapraszamy.
OGŁOSZENIE
z dnia 17.10.2017r.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje mieszkańców msc. Mójcza, iż woda z wodociągu nadaje się do spożycia.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż środka trwałego
( ciągnik rolniczy URSUS C-360 wraz z pługiem odśnieżnym ) stanowiącego
własność Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o.

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożył Pan Józef Wojciechowski
26-021 Daleszyce Kranów 71 A . Kwota 11 050 zł (słownie: jedenaście tysięcy
pięćdziesiąt złotych)

Informacja o dofinansowaniu zadania: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Daleszycach w celu prawidłowego funkcjonowania systemu wodno – ściekowego” na kwotę 261 535,00 zł - ze środków WFOŚiGW w Kielcach


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o. o. informuje, że od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. będą obowiązywać następujące ceny i opłaty za pobraną wodę i odprowadzane ścieki:
I. gospodarstwa domowe, placówki oświatowe publiczne i niepubliczne oraz ochotnicze straże pożarne:
3,44 zł ( w tym VAT) – woda za 1 m3
4,64 zł (w tym VAT) – ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60zł (w tym VAT)
II. pozostali odbiorcy wody i dostawcy ścieków:
3,75zł ( w tym VAT) – woda za 1 m3
9,45 zł ( w tym VAT) – ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60zł (w tym VAT)

Powyższe ceny i opłaty wynikają z taryf zweryfikowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce zatwierdzonych Uchwałą nr XXVI/91/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce oraz z Uchwały nr XXVI/92/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23.11.2016r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.