Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu. 13.01.2020r (poniedziałek)
w msc.Daleszyce ul. Zagórze w godz. od 8oo do 12oo mogą nastąpić przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.Zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o. o. informuje, że od dnia 24.05.2018r. do dnia 31.12.2018r. będą obowiązywać następujące ceny i opłaty za pobraną wodę i odprowadzane ścieki:
Grupa I. – zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków od ludności i jednostek budżetowych, gospodarstwa domowe, cele socjalne, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych :
3,44 zł ( w tym VAT) – woda za 1 m3
4,64 zł (w tym VAT) – ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60zł (w tym VAT)
Grupa II.- zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków od przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, przemysłu rolno-spożywczego i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, handlową, usługową, pozostałych jednostek budżetowych oraz podmiotów gospodarczych nie wymienionych w Grupie I;
3,75zł ( w tym VAT) – woda za 1 m3
9,45 zł ( w tym VAT) – ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60zł (w tym VAT)

Powyższe ceny i opłaty wynikają z taryf zatwierdzonych przez Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzją KR.RET.070.212.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Daleszyce oraz z Uchwały nr XLV/49/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 maja 2018r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.