Zgłoś awarię
Podaj stan wodomierza
Do pobrania
Cennik
Kontakt
Zgłoś nielegalny pobór
Biuletyn informacji publicznej

Ogłoszenia i informacje

Przerwa w dostawie wody Marzysz, Kaczyn, Borków (Unijna)

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że

w dniu 15.03.2023r (środa)

w msc. Marzysz, Kaczyn, Borków (Unijna)

nastąpi przerwa w dostawie wody

spowodowana pracami na sieci wodociągowej

Więcej...

Zapytanie ofertowe

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. zaprasza do złożenie oferty cenowej na opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (decyzji) na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w msc. Marzysz, gmina Daleszyce do rzeki Czarnej Nidy w km 30+000 istniejącym wylotem wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Postępowanie prowadzone będzie w procedurze dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art. 4 ust. 8.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są usługi polegające na:

  • opracowaniu operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni w msc. Marzysz, gmina Daleszyce do rzeki Czarna Nida w km 30+000 istniejącym wylotem,
  • wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do odpowiedniego organu wydającego pozwolenia wodnoprawne,
  • uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji (ostatecznej) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

2. Wymagania realizacyjne w zakresie przedmiotu zamówienia:

  • operat wodnoprawny stanowiący przedmiot niniejszego zapytania, powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.),
  • zakres prac do wykonania operatu wodnoprawnego obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania części opisowej i graficznej. Wykonawca musi je uzyskać we własnym zakresie i na koszt własny. Koszty uzyskania w/w materiałów, takich jak między innymi mapy sytuacyjno - wysokościowe dla omawianego zakresu, mapy ewidencji gruntów, mapy przeglądowe, wypisy z rejestru gruntu, wszelkie opłaty administracyjne i skarbowe, dojazdy, pobyty oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca,
  • dokumentacje do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy opracować w formie papierowej w 4 egz. i elektronicznej 2 egz. (na płycie CD w formie PDF).

 

3. Zamawiający udostępni na wniosek Wykonawcy obiekt oczyszczalni ścieków w celu oględzin, jak również posiadane materiały dotyczące danych technicznych, technologii oraz inne niezbędne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia tj. aktualne obowiązujące pozwolenie wodnoprawne, archiwalny operat wodnoprawny.

4. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się bezwzględnie z przedmiotem zamówienia i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

5. Pełnomocnictwa niezbędne dla Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia zostaną udzielone przez Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb.

Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi do 30 dni od dnia złożenia ofert.

Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:

Osobami uprawnionymi do kontaktu i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

p. Jerzy Wijas e-mail: wi.je@poczta.onet.pl tel. 665 026 385

p. Agnieszka Marchut e-mail: agnieszkamarchut@zukdaleszyce.pl tel. 530 770 400

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

1.Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON, e-mail,

2.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny i wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Najniższa cena brutto : 90/100 pkt - ( cenę należy podać w PLN)

Doświadczenie w przedmiotowym zakresie : 10/100 pkt

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością pkt.

Termin oraz sposób składania ofert:

Ofertę należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: zuk@zukdaleszyce.pl w terminie do dnia 20.02.2023 r. do godz. 15.00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

do 30 czerwca 2023 r.

Za wykonanie zamówienia uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja o wyborze oferty

Ze szczegółami złożonych ofert zamawiający zapozna się do 03 marca br. i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyborze zostanie przesłana na adresy e-mail oferentów biorących udział w zapytaniu ofertowym.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:

Oferty ( skan lub dokument PDF )

Wykaz osób lub podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.

Oświadczenie o wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy- w tym okresie zadań polegających na opracowaniu operatów wodnoprawnych.

Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania

Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą zamawiającego w postaci aneksu do umowy.

Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej oferty z jednakową ceną, zamawiający może o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe o ofert pierwotnych.

Zamawiający może zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie spełni jego oczekiwań co do ceny. A ich wartości będą przekraczały wielkość środków jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Wszelkie dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia niezbędne w toku przedmiotowego postępowania będą składane i wyjaśniane drogą elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Więcej...

Przerwa w dostawie wody Słopiec, Trzemosna

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu.                            26 (czwartek) i 27 (piątek) 01.2023r

w msc. Słopiec Szlachecki od nr 1 do 38 oraz

w dniu. 31.01.2023r (wtorek)

w msc. Słopiec, Trzemosna

w godz. od 8oo do 15oo

nastąpi przerwa w dostawie wody

spowodowana pracami przy przebudowie drogi

Więcej...

Kasa ZUK

 

W dniu 30 grudnia 2022r. (Piątek) kasa

Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach

Spółka z o. o czynna do godz. 12.00

 

Więcej...

Przerwa w dostawie wody Mójcza ul. Chabrowa

 

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu. 29.11.2022r (wtorek)

w msc. Mójcza oraz ul. Chabrowa

w godz. od 730 do 15oo

nastąpią przerwy w dostawie wody

spowodowana pracami na sieci energetycznej prowadzonymi przez PGE

 

Więcej...

Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc hendrerit quis sapien ut molestie. Nulla facilisi. Praesent sit amet arcu eget turpis venenatis dapibus ac et tortor. Nunc ullamcorper gravida mauris condimentum tempus. Curabitur cursus sem eget dui finibus imperdiet. Aenean lacinia hendrerit nisi non eleifend. Proin cursus quis nunc et imperdiet. Vestibulum diam quam, ultricies ac tincidunt sed, tristique id lorem. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus tempor tortor ut mauris feugiat faucibus. Sed vitae dignissim tellus, id molestie ipsum. Morbi risus est, viverra id elit sit amet, egestas cursus enim. Phasellus feugiat blandit eleifend.

Nunc non aliquet velit. Nunc eget diam et ex eleifend accumsan hendrerit sit amet diam. Pellentesque nunc nisl, vehicula at odio ac, imperdiet pretium nibh. Sed purus magna, laoreet egestas felis eu, convallis ultricies nibh. Aliquam auctor erat ornare ligula semper, ut dignissim nibh tempus. Cras ac mollis mauris. Praesent ac aliquam velit. Suspendisse elit nisl, eleifend a ultricies vitae, faucibus sit amet dui. Pellentesque hendrerit et turpis vel porttitor.