Informacja o ZADYMIANIU

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Daleszycach uprzejmie informuje mieszkańców, że po 13 XII 2020 r. rozpoczyna akcję „zadymiania” sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Daleszyce.

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, ujawnienie nielegalnych przyłączy oraz podłączeń wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu - zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Po wykryciu takiej nieprawidłowości właściciel posesji dostanie pismo z określeniem terminu usunięcia niedopuszczalnych zrzutów wód deszczowych.     Likwidacja podłączeń polega na przebudowie instalacji i przyłączy, które spowodują przekierowanie dopływu wód deszczowych na teren własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej ( po uzyskaniu zgody właściciela sieci ). Po uregulowaniu spływu przeprowadzone zostanie ponowne „zadymianie”, które potwierdzi usuniecie nieprawidłowości.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Nieprzestrzeganie zakazu jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10 000 złotych.

Wróć