ZAKAZ podlewania wodą z sieci wodociągowej

Na podstawie art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1152 ze zm.) ze względu na występującą bezdeszczową pogodę oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza i duże pobory wody zarządza się co następuje: 

 

  1. Wprowadza się ZAKAZ podlewania wodą z sieci wodociągowej trawników, sadów, ogródków, oraz napełniania basenów, oczek wodnych
    na terenie Miasta i Gminy Daleszyce do odwołania.
  2. ZAKAZ, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  3. Osoby nieprzestrzegające wyżej wymienionego ZAKAZU będą pociągani do odpowiedzialności karno – administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
  4. Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

 

BARDZO PROSIMY O OSZCZĘDZANIE WODY!
ZAKAZ OBOWIĄZUJE OD DNIA 14.06.2019R DO ODWOŁANIA

Wróć